SMLUVNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající dodá zboží na základě objednávky z internetových stránek www.korbaciky.eu nebo na základě telefonické objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. UČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJU JE: vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa , ( „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

kSprávce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě.

7. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, které mužeme použít pro použití pouze na obchodní učely - vyřízení objednávky.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů .Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.Doba uchování osobních udaju

Správce uchovává osobní údaje pro dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.Závěrečné ustanovení

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán. V těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a v menu jsou včetně DPH a obalu.

Doporučujeme kupujícímu při převzetí si zboží překontrolovat, jestli odpovídá objednávce.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jestliže se stane, že objednané výrobky nejsou podle Vašeho uvážení v dostatečné kvalitě nebo množství, neváhejte je reklamovat. Reklamaci je možné uplatnit osobně při předání zboží. Pokud Vaši reklamaci posoudíme jako oprávněnou, bude vyřešena buďto výměnou, a to za jiný výrobek, anebo vrácením kupní ceny.

1. Vaše reklamace vyřizujeme také na telefonním čísle 704 782 545 a to pouze v průběhu otevírací doby.

2. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku.

3. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky překontroloval, že zboží, které obdržel, je to, co si také objednal.

4. Pokud zákazník obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce jej, bude mu co nejrychleji dodáno zboží, co si objednal.

5. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Na reklamované objednávky z  předchozích dnů nebude brán zřetel.

9. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.